How to buy

ขั้นตอนการสั่งทำสินค้าพรีเมี่ยม ของพรีเมี่ยม
และของที่ระลึกกับ LAMY PEN PREMIUM

ขั้นตอนการสั่งทำปากกา LAMY Premium

แจ้งรายละเอียดสินค้า
ยืนยันการสั่งซื้อชำระเงินมัดจำ
ยืนยันรูปแบบ
ดำเนินการผลิต
แจ้งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการ
  • เลือกสินค้าที่ต้องการจากหน้าเว็บไซต์ โดยแจ้ง ชื่อสินค้า สี จำนวน กำหนดวันใช้งาน พร้อมแนบไฟล์โลโก้ ส่งมาทาง E-mail หรือ Contact Us ทางร้านจะดำเนินการติดต่อกลับ
สรุปออเดอร์
  • ยืนยันการสั่งซื้อ และชำระเงินมัดจำ 50%
  • หากมีทำใบเสนอราคา ลูกค้าต้องเซ็นอนุมัติสั่งซื้อ และชำระเงินมัดจำ 50%
ยืนยันรูปแบบงาน
  • ตรวจสอบการวางแบบโลโก้, Packaging ของสินค้า และยืนยันความถูกต้องของแบบงาน
เริ่มดำเนินการผลิต
  • ดำเนินการผลิตสินค้า โดยแจ้งความคืบหน้าของงานให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ เพื่อให้ลูกค้าได้เตรียมดำเนินการ
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือ ก่อนวันจัดส่งสินค้า
    ชำระเงินส่วนที่เหลือ และจัดส่งสินค้าพร้อมเอกสาร ตามวันที่นัดหมาย
  • เมื่อทางร้านได้รับยอดเงินชำระส่วนที่เหลือแล้ว จะทำการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในวันนัดหมาย